Go To Top

An Ataireachd Ard Lyrics

An ataireachd bhuan
Cluinn fuiam na h-ataireachd ard
Tha torunn a'chuain
Mar chualas leams' e'n am phaisd
Gun mhuthadh gun truas
A' sluaisreadh gainneimh na tragh'd
An ataireachd bhuan
Cluinn fuiam na h-ataireachd ard

'S na coilltean a siar
Cha 'n iarrain fuireach gu brath
Bha m'inntinn 's mo mhainn
A riamh air lagan a' bhaigh
Ach iadsan bha fial, an gniomh
An caidreamh, 's an agh
Air sgapadh gun dion
Mar thriallas ealtainn roimh namh

Ach siubhlaidh mi uat
Cha ghluais mi tuilleadh 'n ad dhail
Tha m'aois 'us mo shnuadh
Toirt luaidh air giorrad mo la
An am dhomh bhi suainnt'
Am fuachd 's an cadal a' bhais
Mo leabaidh dean suas
Ri fuaim na h-ataireachd ard

Na h-ataireachd ard
Mo leabaidh dean suas
Ri fuaim na h-ataireachd ard
Mo leabaidh dean suas
Ri fuaim na h-ataireachd ard
Na h-ataireachd ard

An Ataireachd Ard Lyrics performed by Karen Matheson are property and copyright of the authors, artists and labels. You should note that An Ataireachd Ard Lyrics performed by Karen Matheson is only provided for educational purposes only and if you like the song you should buy the CD


What is the meaning of An Ataireachd Ard lyrics?