Go To Top

Calbharaigh Lyrics

Chaneil mo shul air Calbharaigh
No air Bethlehem an aigh
Ach air cuil ghrod an Glaschu
Far a bheil an lobhadh fas
Agus air seomar an Duneidin
Seomar bochdain is craidh
Far a bheil an aoghainn creachdainn
Ri aonagraich gu bhas

Chaneil mo shul air Calbharaigh
No air Bethlehem an aigh
Ach air cuil ghrod an Glaschu
Far a bheil an lobhadh fas

Calbharaigh Lyrics performed by Karen Matheson are property and copyright of the authors, artists and labels. You should note that Calbharaigh Lyrics performed by Karen Matheson is only provided for educational purposes only and if you like the song you should buy the CD


What is the meaning of Calbharaigh lyrics?